Sportegyesületi választások időüteme, feladatai (2023. február 6 - április 24.-ig)

Az egyes elvégzendő feladatokhoz az alapszabály idevonatkozó részét az alábbiakban foglalom össze.

1. Küldött jelölés időszaka: 2023 február 6-19. -ig

24.4. 2 A küldött-jelölés szabályai:

Az egyesület bármely 18. életévét betöltött tagja küldötté jelölhető.

Az egyesület tagjai a jelölést e-mailen írásban tehetik meg, a levélben meg kell adni:

A jelölő iratokat e-mailben, elküldve a választási bizottság elnökének címezve lehet leadni. Egy egyesületi tag maximum 6 fő jelöltet állíthat.

A jelöléseket a jelölő bizottság összesíti, és összeállítja a küldött-jelöltek nevét tartalmazó listákat.

A küldött-jelölt lista összeállítása után a szavazó lapra kerüléshez a jelöltet a választási bizottság nyilatkoztatja, hogy a jelölést elfogadja-e? Jelölt csak az lehet, aki elfogadja a jelölést.

A szavazó lapra a legtöbb szavazatott kapott 25 jelölt kerül, akik a jelölést elfogadták.

2. A küldöttek megválasztása, szavazás a jelöltekre: 2023. március 6.-án- és 7.-én.

24.4.3 A küldöttek megválasztásának szabályai

A választásra a meghirdetett 2 napban kerül sor e-mail-en, vagy a sportirodában történő személyes szavazással.

A jelölő bizottság által összeállított szavazó lapokat a jelölő bizottság e-mail formájában a választási napok előtt 4 nappal eljuttatja a tagokhoz. A szavazó lapon a jelöltek nevei abc sorrendben kerülnek feltüntetésre. A szavazó lapon a jelöltek neve előtt "X" jelöléssel lehet szavazni.

Minden egyesületi tag a listán szereplő jelöltek közül 10 fő-re adhatja le szavazatát.

 A 10 főnél többet tartalmazó szavazólapok érvénytelennek tekintendők. A 10 főnél kevesebb szavazatot tartalmazó szavazólapok érvényesek. A szavazó lapra új név is felírható a meghatározott szavazatszám betartása mellett.

 A leadott szavazatokat a választási bizottság összesíti.

 Küldött a 17 legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz.

 Amennyiben valamelyik jelölt mandátuma a következő választási ciklus előtt megszűnik, a leadott szavazatok száma alapján sorrendben közvetlenül utána következő jelölt szerzi meg a mandátumát, és válik a küldöttközgyűlés tagjává. (kooptálás szabálya)

 A küldöttközgyűlés tagjai még a fentieken kívül:

Így a sportegyesület küldöttközgyűlése 17 főből áll.

A küldöttek mandátuma 5 évig az új választásig érvényes.

3. A szavazásról eredmény hirdetés: 2023. március 13.-án.

4. A megválasztott új küldött közgyűlés első ülése, melyen az elnökséget és elnököt meg kell választani: 2023 április 3.

24. 5 A vezető tisztségviselőket az egyesület küldöttei közül kell választani. Az egyesület tisztségviselői természetes személyek lehetnek.

24.6 A küldöttközgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A küldöttközgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. [Ectv. 37. § (1) bekezdés]

24.7 A küldött jogosult a küldöttközgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a küldöttközgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
24.8  A küldöttközgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az 5 napon belül a tagok és az egyesület szervei a küldöttközgyűlést összehívó elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
24.9  A napirend kiegészítésének tárgyában a küldöttközgyűlést összehívó elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a küldöttközgyűlést összehívó elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a küldöttközgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

24.13 A határozatképtelenség miatt elhalasztott küldöttközgyűlést 5 napon túl, de 15 napon belül meg kell ismételni, mely küldöttközgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül, az eredeti napirendben felvett kérdésekben határozatképes.

24.14 A küldöttközgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismét szavazásra kell bocsátani. Ha a megismételt szavazás is egyenlő eredményt hoz, akkor az indítványt elvetettnek kell tekinteni.

24/A) A küldöttközgyűlés megnyitását követően ki kell jelölni a közgyűlés tisztségviselőit, akik: a levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető, és a jegyzőkönyv hitelesítők (ők egyúttal szükség szerint szavazatszámlálók is).

A közgyűlést az egyesület elnöke vezeti le, akadályoztatása esetén az elnök helyettes látja el a levezető elnöki teendőket.

A jegyzőkönyvvezetőt a levezető elnök kéri fel. Jegyzőkönyv vezető nem tag is lehet.

A jegyzőkönyv hitelesítésére a levezető elnök két jelen lévő egyesületi tagot kér fel, akik vállalják, hogy a közgyűlés teljes egészén végig jelen lesznek, és aláírásukkal hitelesítik a felveendő jegyzőkönyv tartalmát.

Ezt követően meg kell állapítani a közgyűlés határozatképességét. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.  Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

Határozatképesség esetén a közgyűlés szavaz a napirend esetleges kiegészítéséről, ezt követően a napirend elfogadásáról.

A közgyűlés egészéről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét, a határozatképesség megállapítását, a közgyűlés megválasztott tisztségviselőit, az elfogadott napirendet, a napirend keretében elhangzott hozzászólások összefoglalását, a meghozott döntéseket. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell - sorszámozva - a meghozott döntések teljes tartalmát, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, akkor a személyét is). A lefűzött és sorszámozott jegyzőkönyvek a Határozatok Nyilvántartásaként is szolgálnak.

A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható, illetve kizárható (pl. személyiségi jogok védelme, vagy titokvédelem esetén), de csak a védeni kívánt igénnyel arányosan, az ülés adott napirenddel érintett részében. 

24.12 A küldöttközgyűlés határozatképes, ha azon legalább a küldöttek 50 százaléka + 1 fő jelen van.

 5. A megváalsztott elnök és elnökhelyettes bejentése a cégbírósághoz 2024 árprilis 24-ig.

Kiss Dezső
elnök