Tagdíjak 2018 - 2019
 
Megnevezés
Éves díj (Ft)
1
Telekom csoport aktív dolgozói és családtagjaik
4000.-
2
az 1. pontbeli dolgozók nappali tagozaton tanuló családtagjai
2000.-
3
Telekom nyugdíjasok és családtagjaik
3000.-
4
Telekomtól leépített és kiszervezett SE tagok és családtagjaik, akik tagságukat a kiválás után is folyamatosan fenntartják
8000.-
5
Új belépő külsősök, akik az SE alapszabály szerinti működési területén önálló gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások dolgozói, és az Ő családtagjaik
15000.-

A fenti tagdíjat 2018 évre a közgyűlés a 7/2017 (05.09) számú határozatával állapította meg. A 2019 évi tagdíjat a közgyűlés a 10/2018 (05.10) számú határozatával állapította meg.

A tagdíj, tagsági viszony az alapszabály szerint:

"11.) Az Egyesület rendes tagja lehet Baranya-, Tolna-, és Somogy megye területén dolgozó, a Magyar Telekom Nyrt.-ével, illetve a munkavállalói jogutódlással a Magyar Telekom Nyrt. csoporthoz tartozó szervezettel munkaviszonyban álló személy, illetve azok közeli hozzátartozója, aki az Egyesület Alapszabályában írtakat magára nézve kötelezőnek elfogadja, és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a sportegyesület valamely szervének működésében, továbbá vállalja a tagdíj fizetését.
Az egyesületnek a Telekom csoporton kívüli személyek is rendes tagjai lehetnek.

Közeli hozzátartozón a szülőt, gyermeket, házastársat, élettársat és testvért kell érteni.

Az egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve a 12.) és 13.) pontbeli különleges jogállású tagságot
.

12.) A sportegyesületbe tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja a sportegyesületet, de tagdíj fizetésére nem kötelezett.A sportegyesületnek jogi személy is tiszteletbeli tagja lehet. A tiszteletbeli tagot az egyesület küldöttközgyűlése választja meg e tagságra. Az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal részt vehet, de vezető tisztségviselővé nem választható meg.

13.) Az egyesület a szponzorokkal támogatási szerződést köthet, mely szerződésekben kell rögzíteni a szolgáltatást és az ellen szolgáltatást, mégis azzal a korlátozással, hogy a szponzor a támogatás fejében a Dél – Dunántúli Távközlési SE -ben tagsági jogokat nem szerezhet, illetve nem gyakorolhat.
A gazdasági szerződés nem lehet ellentétes az alapszabállyal, és az SZMSZ szabályozással.

14.) Az Egyesületbe belépés és az Egyesületből való kilépés önkéntes. A belépő a belépési nyilatkozat aláírásával vállalja, hogy a szervezet alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja és betartja. Részt vesz az egyesület munkájában, és fizeti a tagdíjat.

15.) A belépés lebonyolítását a titkár végzi el.

16.)  A tagsági viszony megszűnik:

a./ A tag kilépésével.
b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
c./ A tag kizárásával.
16.1) A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

16.2) Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
    
Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

16.3 ) A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az  érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az  érintett taggal."

 

 

Az elnökség kéri, hogy akik a sportegyesületi programokba be kívánnak kapcsolódni, a 2018. évi egyesületi tagságukat legkésőbb 2018. február 28.-ig megújítani szíveskedjen.

A tagságot meg lehet újítani:

- egyesület számlájára történt átutalással. (12072507-00167089-00100002 Raiffeisen bank) Az átutalásnál a megjegyzés rovatba kérjük a nevet és e-mail címet megadni szíveskedjetek. A programokról a honlapon kívül e-mailben is adunk tájékoztatást a tagoknak.

Hügl Erika titkár elérhetősége:

Mobil telefon: 30-274-4685
Email: hugl.erika406@gmail.com
Személyesen: csak előzetes egyeztetés alapján